Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua năm 2017

Ngày 23 tháng 3 năm 2017. UBND thị xã Bình Minh có tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Năm 2016 Chủ tịch UBND thị xã thành lập 1 cụm thi đua gồm 8 xã, phường; 6 khối thi đua của các cơ quan trực thuộc thị xã, 3 khối thi đua các cơ quan của tỉnh và 5 khối thi đua ngành giáo dục với tổng số 87 thành viên.

Kết quả Công tác giáo dục và đào tạo: Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi Tiểu học đến trường: 100%. Tỷ lệ học sinh bỏ học các cấp: ở cấp Tiểu học là 13 học sinh, tỷ lệ 0,18%, THCS là 46 học sinh, tỷ lệ 0,9% và THPT là 58 học sinh, tỷ lệ 2,5%. Trong năm 2016, có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn trong toàn thị xã là 09 trường, đạt 100% kế hoạch.

Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2016

Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2016