Hội nghị công tác thanh tra giáo dục toàn quốc

Ngày 19 tháng 12 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra giáo dục toàn quốc tại 63 điểm cầu trên cả nước. 


T
ại điểm cầu Vĩnh Long, có 43 đại biểu tham dự gồm: Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện, thị, thành phố; Lãnh đạo Thanh tra huyện, thị, thành phố; Lãnh đạo Sở, Thanh tra sở, Lãnh đạo các Phòng chức năng thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thanh tra các Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng và cán bộ làm công tác thanh tra tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn; cộng tác viên thanh tra giáo dục. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long là Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT.

Nội dung hội nghị nhằm đánh giá một số kết quả nổi bật; những khó khăn, hạn chế; nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục. Trong đó, tập trung vào việc đổi mới quản lý giáo dục; các vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề “nóng” trong hoạt động giáo dục và đào tạo được dư luận xã hội quan tâm; kiện toàn tổ chức, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thanh tra và cộng tác viên thanh tra; chuẩn hóa các quy trình thanh tra và xử lý sau thanh tra; công tác phối hợp Thanh tra Bộ GDĐT với thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố; Sở GDĐT với Thanh tra tỉnh; Phòng GDĐT với Thanh tra huyện.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ chung của việc đổi mới công tác thanh tra giáo dục trong thời gian tới là: “Nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới cách thức hoạt động, tăng cường các điều kiện đảm bảo nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ và hoạt động thanh tra mang tính đặc thù của ngành giáo dục; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo’’.

Tại Hội nghị, có 14 tham luận của các đại biểu thuộc các sở, trường đại học, Bộ Y tế, lãnh đạo UBND … Tất cả các đại biểu phát biểu tham luận đều thống nhất với văn kiện hội nghị, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực, đổi mới công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.